Martedì 28 Maggio 2002

Aula magna Lettere, (ex-Architettura)

P.zza Brunelleschi

Un populu

mittitilu a catina

spugghiatilu

attuppatici a vucca,

è ancora libiru

 

Livatici u travagghiu

u passaportu

a tavula unni mancia

u lettu unni dormi,

è ancora riccu.

 

Un populu

diventa poviru e servu

quannu ci arrobanu a lingua

adduttata di patri:

è persu pi sempri.

 

Diventa poviru e servu,

quannu i paroli non figghianu paroli

e si mancianu tra d’iddi.

  

(Ignazio Buttitta, gennaio 1970)

 

 

Victor Jara: A Cuba (demo audio)

Giornata '68 (piccolo video, riprese Linda Betti)

                           

Catalogo manifesti mostra:

 

INTRO

ANTIFASCISMO

FUMETTI

LACOMUNE

MAGGIO

MOVIMENTOSTUDENTESCO

PIAZZA FONTANA

SPETTACOLI

SUD AMERICA

UNITA?!

VIETNAM E ASIA